Verkeersbesluit Molenpoortstraat

De uitgebreide tekst kunt u hier lezen:
Montferland_journaal 

Bent u het niet eens met het genomen besluit?

In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen samen met u het besluit door. Als we er niet uitkomen, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag dat het besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Daarmee voorkomt u dat het niet meer behandeld wordt.

Inzage

De genomen besluiten liggen gedurende de bezwaarperiode,  21 augustus 2012 tot 2 oktober 2012,  ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Didam en 's-Heerenberg.

Bezwaarschrift

U kunt een bezwaarschrift digitaal indienen. Op de website van de gemeente www.montferland.info vindt u onder "Digitaal loket" onder "Digitale formulieren" het formulier "Bezwaarschrift indienen". Daar treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Uw bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; postbus 47, 6940 BA Didam. Bij het indienen van een bezwaarschrift dient u rekening te houden met de wettelijke bezwaarperiode van 6 weken na publicatie van het besluit. Het besluit is gepubliceerd op 21 augustus 2012, waardoor u een bezwaarschrift kunt indienen tot dinsdag 2 oktober 2012. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

Verzoek voorlopige voorziening

het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Voor sommige zaken duurt die weg te lang, gelet op uw belangen. In spoedeisende gevallen kan dan daarom daarnaast een voorlopige voorziening getroffen worden. U kunt een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 9008, 7200 GJ Zutphen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

 


< Terug naar het nieuwsoverzicht